Politika e Shëndetit,

Sigurisë dhe Mjedisit

Në EIDA, ne jemi të përkushtuar të kryejmë biznesin tonë në rrugën e duhur për kompaninë, kontraktorët, komunitetin dhe palët tona të interesit. EIDA vazhdimisht demonstron një kulturë mbizotëruese të sigurisë në çdo gjë që bëjmë. Ajo nënvizon zhvillimin tonë, operacionet, trajnimin, proceset dhe besueshmërinë e klientit.

Personeli i EIDA dhe kontraktorët me të cilët punojmë janë ndër profesionistët më të sigurt në industri. Angazhimi i kompanisë tonë të gjerë për arritjen e Target Zero është një iniciativë e gurthemelit tone. Arritja e objektivit Zero do të thotë se askush nuk e dëmton, mjedisi mbetet i paprekur dhe të gjitha pajisjet dhe personeli veprojnë në mënyrë të sigurt. Në EIDA punojmë që të sigurojmë që të gjitha aktivitetet tona të zhvillohen për të përmbushur pa tejkaluar ligjet, rregulloret dhe standardet e zbatueshme të shëndetit, sigurisë dhe mjedisit.

Në EIDA, ne jemi plotësisht të angazhuar për të qenë kujdestarë të mirë mjedisorë dhe për të siguruar shëndetin, dhe sigurinë e punonjësve, klientëve, kontraktorëve dhe partnerëve tanë.

Programi ynë i menaxhimit të HSE-së (Health, Safety and Environment), politikat dhe kontrollet janë ndërtuar mbi parimet që:

01. Parandalueshme

Të gjitha incidentet janë të parandalueshme,

02. Mjedisi

Të gjitha aktivitetet dhe operacionet e lidhura me naftën dhe gazin mund të kryhen ne një mënyrë te përgjegjshme për mjedisin, dhe

03. Produktivitet

Çelësi për të rritur produktivitetin, duke përmbushur objektivat tona të biznesit duke përmirësuar aftësine tone për të konkurruar është thelbësisht e lidhur me punën në mënyrë të sigurt dhe mbrojtjen e mjedisit.

Në ndjekjen aktive të këtyre parimeve dhe arritjes së performancës së klasit botëror HSE, ne jemi të përkushtuar për:

Te zhvilluar një kulture të përsosmërisë operacionale dhe HSE.

Te siguruar nje vend të punës pa incidente nëpërmjet angazhimit aktiv, përgjegjësisë personale dhe llogaridhënies së fuqisë punëtore dhe partnerëve tanë në të gjitha çështjet e HSE.

Te fuqizuar fuqinë punëtore duke përfshirë menaxherët, punonjësit dhe partnerët me autoritetin, mbikëqyrjen, sistemet e mbështetjes dhe trajnimin e kompetencës të nevojshme për të ndihmuar ne eliminimin e incidenteve dhe mbrojtjen e mjedisit nga dëmet.

Hartimin dhe menaxhimin e veprimeve tona për të siguruar vendet e punës të lira nga rreziqet e njohura të sigurisë dhe për të minimizuar ndikimet ne mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Shpërblimin e punonjësve tanë për performancë të mirë të sigurisë.

Tu pajtuar me të gjitha ligjet dhe rregulloret që rregullojnë Shëndetin, Sigurinë dhe Mbrojtjen e Mjedisit në komunitetet ku punojmë.